logo Facebook
i slova jsou činy

Pavel Foltán: Rada ČTK nemá žádný ekonomický poradní orgán

08. ledna 2020 13:00 / autor: Pavel Foltán

Rada na prosincové schůzi schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020. Nebylo to hladké - Pavel Foltán hlasoval proti usnesení a své rozdílné stanovisko vysvětlil takto:
„Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020.“ Toto rozdílné stanovisko jsem okolnostmi nucen dát z toho důvodu, že jak samotný rozpočet, tak ani podklady k dotčené problematice opět nepočítají s náhradami souvisejícími s výkonem funkce člena Rady (tj. cestovní náhrady, náhrady plateb za telekomunikační služby – telefon, internet, aj.), co evidentně spadají do výkonu příslušných agend ČTK, přičemž na to neřešení dotčených agend jsem upozornil ihned po svém nástupu do výkonu funkce člena Rady (tj. 9. března 2018), a k uvedené problematice jsem sdělil i své odborné právní stanovisko, ale tehdy ten problém nebyl ani do konce roku 2018 vyřešen, takže pak i v důsledku toho v té věci jsem byl nucen dát své rozdílné stanovisko ze dne 30.06.2018, načež ředitel ČTK při jednání Radě sdělil, že ČTK bude náhrady členům Rady vyplácet, avšak až dodnes to (v rozporu se svým tehdejším sdělením) nezařídil, takže stále se tak neděje.

Poté ani rozpočet na rok 2019 s tím nepočítal, a tak tedy (i v důsledku toho) jsem byl nucen i loni hlasovat proti návrhu dotčeného usnesení o návrhu rozpočtu Rady ČTK, i návrhu na rozpočet ČTK na rok 2019 a zároveň dát i k tomu své rozdílné stanovisko. A protože ani během roku 2019 (celkem už skoro po 2 letech) vedení ČTK dotčenou problematiku nevyřešilo, (a jak návrh rozpočtu Rady ČTK na rok 2020, tak i návrh rozpočtu ČTK na rok 2020 mají i tentokrát stejné vady), konzistentně v souladu s fakty jsem i letos byl nucen hlasovat jak proti návrhu rozpočtu Rady ČTK na rok 2020, tak i proti návrhu rozpočtu ČTK na rok 2020, který ostatně ten dílčí rozpočet Rady ve svém celku obsahuje (jako jednu ze svých podkapitol). Takže když jsem byl nucen hlasovat proti návrhu na rozpočet Rady ČTK pro rok 2020, pak je logicky nutné hlasovat i proti návrhu na rozpočet celé ČTK pro rok 2020, pokud ta předchozí výtka nebyla odstraněna, a dokonce už ani řešena.

Přičemž na řadu (právních i účetních) anomálií dotčené problematiky jsem v rámci programu listopadového zasedání při tom jednání k bodu návrhu rozpočtu Rady ČTK expressis verbis opakovaně upozornil, jak ty přítomné ostatní členy Rady ČTK, tak i přítomného generálního ředitele ČTK pana JUDr. Majstra, i přítomného jeho ekonomického ředitele. Ale – jak patrno z jejich následujícího postupu – tak bohužel i letos bylo to avízo zcela bezvýsledné a marné. Další (už po 2 roky vleklou) příčinou je absence řádné důvodové zprávy k návrhu rozpočtu jak Rady ČTK, tak i k návrhu rozpočtu ČTK na příslušné následující rozpočtové období – tj. i zde na další (rozpočtový a účetní) rok. V roce 2018 předložilo vedení ČTK jen 2 tabulky – bez jakéhokoli popisu, komentáře, natož de lege artis důvodové zprávy. To jsem ihned zkritizoval a kategoricky požadoval řádnou kompletní důvodovou zprávu (bez níž nelze dotčený bod ani projednat, natož o něm odpovědně hlasovat). Jenže ani přes mé urgence i po těch dvou letech nemá Rada od vedení ČTK řádnou komplexní důvodovou zprávu k dispozici.

V letošním roce vedení ČTK pod tímto mým tlakem už sice předložilo materiál s názvem „Návrh rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2020“, který (kromě 3 stran – titulka, obsah, vysvětlivky plus cca. 4 tabulky), a asi na 7 stranách celkového textu uvádí jen obecný popis k návrhu rozpočtu. Čili ani tento materiál neobsahuje skutečnou důvodovou zprávu k rozpočtu, a ve svém obsahu ani kapitolu s názvem Důvodová zpráva vůbec neuvádí. Neboli tento materiál tedy logicky ani formálně, ale hlavně ani obsahově nelze považovat za de lege artis řádnou důvodovou zprávu.

Dalším problémem, čili dalším důvodem k podání (i tohoto letošního) rozdílného stanoviska je skutečnost, že doposud (tj. ani letos) žádný z podkladů k návrhu rozpočtu ČTK (předložený Radě) neobsahoval, čili ani letos neobsahuje žádnou kontrolní zprávu kvalifikované instituce nezávislé na vedení ČTK (ostatně pro úplnost – neobsahuje ani zprávu závislé instituce). Rada ČTK v tomto směru má dlouholetý handicap oproti srovnatelným radám médií veřejné služby (tj. Rada ČT a Rada ČRo), které obě mají k dispozici své kontrolní komise právě také pro tyto účely. Avšak v případě ČTK nic takového dlouhodobě (tj. od počátku – cca bezmála 30 let) neexistuje a (jak je obecně známo, tak) žádná z předchozích sestav Rady ČTK toto doposud neřešila – podobně, jako nebyly a stále ještě nejsou řešeny či dokonce vyřešeny i různé další nedostatky, problémy a vady, jichž je tu dlouhá řada.

Co do ekonomické, ekonomicko-právní, obecně právní, či mediálně právní specializace, Rada ČTK nemá ve svých vlastních řadách potřebnou (resp. nyní nutnou) personální výbavu – a i vzhledem k tomu, že nemá žádnou ekonomickou, ani žádnou právní kontrolní, ani poradní složku. V současném složení Rady ČTK není žádný ekonom (natož erudovaný a zkušený v této mediální oblasti), a jediným právníkem s 40 letou praxí, a z toho s 30 letou zkušeností z oblasti mediálního práva jsem já. Což je dle mého (a nejen podle mého) odborného názoru nesystémově málo, když tato Rada má 7 členů. Čili zejména v tomto aktuálním případě je tedy jistě nezbytně nutné, aby právě tato Rada měla nyní svůj nezávislý odborný institut pro zmíněné kontrolní činnosti.

Dalším problémem samotného usnesení 23/2019, k němuž se toto rozdílné stanovisko dává – je v tom, že dotčené usnesení bylo v rámci projednávaného bodu (při 142. zasedání) konaného v pondělí 16.12.2019 hlasováno v jeho výroku jako cit.: „Rada ČTK schválila návrh rozpočtu České tiskové kanceláře na rok 2020.“ Avšak až druhý den (v úterý 17.12.2019) bylo k tomu vydáno další usnesení s výrokem cit.: „Rada ČTK schválila rozpočet České tiskové kanceláře na rok 2020.“ Čili rozpor je tu v tom, že Rada v pondělí veřejně odhlasovala a schválila návrh rozpočtu, a tu verzi rozeslala členům Rady, ale pak druhý den (v úterý) neveřejně vyhotovila jinou verzi toho usnesení, v němž uvedla, že schválila rozpočet (nikoli dotčený návrh). Jenže mezi tím, tj. po tom veřejném pondělním zasedání Rady, pak už neproběhlo žádné mimořádné zasedání této Rady – a podle jednacího řádu už ani být nemohlo. Takže nikde už nemohlo být hlasováno ani o změně onoho prvního usnesení, ale ani o zrušení toho prvního usnesení, a až potom o vydání toho dalšího usnesení (byť i se stejným číslem = tím hůř pro ty, co to před tím udělali chybně). Ale – i kdyby o tom pak bylo hlasováno ve formě tzv. náhradního hlasování, pak bych o tom nutně i já osobně musel něco vědět, protože bych se takové formy hlasování musel (na výzvu) zúčastnit – k čemuž ale ve skutečnosti nedošlo. Takže je tu už i nyní další nedostatek v proceduře, jdoucí za vedením Rady. A týkají-li se takovéto vady v proceduře i hlasování, a nota bene dokonce v souvislosti se změnou usnesení, apod. – potom nejde jenom o jakési banální vady, co by šly bagatelizovat, či jinak zlehčovat a tzv. „zamést pod koberec“.

JUDr. Pavel Foltán, člen Rady ČTK 18.12.2019"