logo Facebook
i slova jsou činy

Patrik Nacher: Rada ČT má kontrolovat ČT a já bych si přál, aby tak činila. Schvalování zpráv není automatismus, ale je potřeba se opravdu dívat do těch vnitřností a debatovat o tom

25. října 2019 11:31 / autor: Monitor

Včera schválili poslanci čtyři straší výroční zprávy České televize. Později odpoledne mimo jiné ve sněmovně zaznělo - Patrik Nacher (ANO): "Dovolím si vás seznámit se zpravodajskou zprávou ohledně výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2017. Udělal jsem takové manažerské shrnutí tak, abych mluvil nějakých dvacet, dvacet pět minut. Kdyby byl zájem, mám to tady rozdělané podle barviček, takže můžeme jít i do většího detailu zvícího několika hodin.


Výroční zpráva o hospodaření podává souhrnný přehled o hospodaření České televize tedy v roce 2017. Tato zpráva je členěna do deseti kapitol a pěti příloh. Součástí výroční zprávy je účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora jako každý rok, a to společnosti Ernst & Young, která vydala výrok bez výhrad. Příjmy České televize dosáhly v roce 2017 6 190 000 000, zatímco v roce 2016 to bylo 6 260 000 000, z toho více jak 90 procent, konkrétně 5,6 miliardy, zatímco rok předtím 5,69 představují příjmy z televizních poplatků. Náklady televize byly 5,71.


V kapitole Významné ukazatele hospodaření ČT jsou stejně jako ve výroční zprávě za ten předchozí rok uvedeny grafy, ukazující využití televizního poplatku, celkové příjmy a výdaje a porovnání hlavních nákladů druhů mezi skutečností a rozpočtem. (Hluk v sále.) Z těchto grafů, kolegové, mimo jiné vyplývá, že byl zaznamenán výrazný pokles výnosů mezi roky 2016 a 2017, které jsem měl možnost zpravodajovat, a to u obchodní činnosti ze 708 milionů na 639.


Tento pokles byl způsoben velkými sportovními událostmi, které proběhly v roce 2016, připomenu, mistrovství Evropy ve fotbale a letní olympijské hry, takže předpokládám, že v roce 2018 se vrátíme na trajektorii růstu, protože bylo mistrovství světa a zimní olympijské hry. Výroční zprávu o hospodaření 2018 teprve budeme na výboru probírat.


Kapitoly tři až sedm popisují hospodaření České televize v roce 2017. Dle dosažených výsledků je možné konstatovat, že Česká televize v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem i dlouhodobými plány. Důležitým ukazatelem výsledků hospodaření je stav finančního majetku na konci roku 2017. Ten tvořil 2 237 000 000, zatímco rok předtím to bylo 2 341 000 000. Takže tam je pokles, ale ten zároveň zpomalil a kupodivu byl o 400 milionů vyšší, než bylo stanovené v těch dlouhodobých plánech.


Jak je tedy vidět v kapitole 3.4, došlo meziročně k poklesu disponibilních prostředků i přesto o 105 milionů korun. Já jsem se tázal na výboru, proč tedy k tomu poklesu došlo a proč došlo i k tomuto poklesu i přes nadstandardní příjem v podobě odpočtu DPH.


Skutečně dosažené náklady i výnosy byly o 6 procent nižší, než byl původně navržený rozpočet a činily celkem 6,46 miliardy. Výnosy za vlastní výkony byly v roce 2017 o 10 procent nižší oproti roku 2016 a opět zásadní vliv na tento výsledek měla skutečnost, že v roce 2016 byly ony sportovní události.


Pokud jde o náklady, u většiny druhů nákladů došlo meziročně k jejich poklesu. K nárůstu pak došlo především u osobních nákladů, a to o 3 procenta. Tato skutečnost souvisí s vývojem na trhu práce, kdy v posledních letech roste průměrná mzda v České republice, která se v roce 2017 zvýšila o 7 procent. Nejvyšší procentuální nárůst o 155 procent najdeme u položky, kde ale není tolik prostředků a ta položka se jmenuje Kurzové ztráty. Tam jsem se dovolil zeptat zástupců rady, předsedy rady, že podle mě šlo o důsledek opuštění režimu ze strany České národní banky, a tudíž proč Česká televize na tuto věc nebyla lépe připravena.


Meziročně došlo k významnému poklesu položky DPH bez nároku na odpočet, o 42 procent, a to v důsledku novely zákona o DPH, platné od července 2017, která do zákona přinesla ustanovení týkající se stanovení nároku na odpočet DPH pro specifické subjekty, jakými jsou provozovatelé televizního a rozhlasového vysílání ze zákona. Prostředky televize chtěla využít k přechodu na nový vysílací standard DVBT-2.


Pokud jde o výrobu a vysílání, což je další kapitola, tak v roce 2017 bylo, prosím pěkně, odvysíláno celkem 44 258 hodin pořadů a z toho 17 200 hodin premiér. Podíl premiér na celkovém vysílání tak zůstává na stejné úrovni jako rok předtím. V roce 2017 bylo odvysíláno méně premiér sportovních pořadů oproti roku 2016, což, jak už jsem řekl, souvisí s těmi dvěma velkými sportovními událostmi.


V kapitole o výrobě a vysílání je také graf ukazující náklady výroby přepočtené na jednu hodinu výroby dle jednotlivých kanálů. Z tohoto grafu vyplývá, že se náklady na hodinu výroby zvyšují. Nebudu zase zdržovat nějakými detaily, koukám, že je jenom jeden přihlášený.


Průměrný počet zaměstnanců během roku 2017 byl 2 921, což představuje mírný nárůst proti předchozímu roku, ale stále je tento počet zaměstnanců kupodivu pod úrovní roku 2013. Poklesl počet hodin výroby na jednoho zaměstnance, což je zase trošičku negativní informace, z 6,19 na 6,08.


Průměrná hrubá mzda v roce 2017 činila 39 620 korun, meziročně došlo k nárůstu průměrné mzdy o 2 procentní body, zatímco v České republice se průměrná mzda v tomto roce zvýšila o 7 procent.


V této chvíli jsem kvitoval přidání porovnání průměrné mzdy v České televizi a v České republice, a to v absolutních hodnotách, což byla tabulka, která v roce 2016 nebyla, v roce 2017 už se objevila, doufám a předpokládám, že tento větší detail potom najdeme i v roce 2018.


Z tohoto porovnání tedy vyplývá, že průměrná mzda v České televizi, která má většinu zaměstnanců v Praze, odpovídá průměrné mzdě v tomto regionu, tedy v regionu Praha. V porovnání s úrovní mezd sektoru informační komunikační činnosti, kam Česká televize spadá, je pak průměrná mzda České televize nižší.


Pokud jde o investiční činnost, tam mi trošičku chybí porovnání s předchozími roky, ale já v této zprávě už jsem se tím potom nezabýval, chci se na to orientovat ve zprávě v roce 2018 a myslím si, že to bude řešit i to doporučující usnesení, které načte kolega Feranec.


Pokud jde o televizní poplatky, což je další kapitola, jak již bylo řečeno, televizní poplatky, jak jsem řekl na začátku, tvoří 90 procent příjmů České televize. Meziročně bohužel opět poklesl počet evidovaných přijímačů, a to o 3 700, což je sice lepší výsledek než v roce 2016, kdy to kleslo o 14 000 meziročně, ale pokračuje dlouhodobý trend poklesu poplatníků.


Příjmy z televizních poplatků dosáhly v roce 2017, jak už jsem řekl, 5,66 miliardy, což je o 26 milionů méně oproti roku 2016, ale kupodivu o 40 milionů více než v roce 2015.


Za poslední tři roky se tedy průměrný příjem z poplatků pohyboval kolem 5,66 mld. korun. Jak již bylo řečeno, výrok auditora byl vydán Bez výhrad, interních auditů bylo 11, z toho 4 mimořádné. Audity byly zaměřené především na výrobní procesy a naplňování platné legislativy.


Pokud jde o výhled na následující období, což je poslední kapitola, dlouhodobé plány na léta 2017 - 2021 předpokládají, že během tohoto období bude Česká televize schopna financovat svou činnost bez nutnosti navyšovat televizní poplatek.


Závěrem tedy opakuji - vzal jsem to opravdu zrychleně - že hospodaření České televize za rok 2017 bylo v souladu se schváleným rozpočtem a bylo potvrzeno nezávislým auditorem, který vydal zprávu Bez výhrad. A v tomto i volební výbor přijal usnesení, které potom přečtu v podrobné rozpravě. Na druhé straně - a já jsem to říkal i na té konferenci, která měla být původně neveřejná a nakonec byla veřejná, že pro důkladnější rozbor hospodaření České televize je potřeba větší detailnost té výroční zprávy. Reakce byla taková, že Rada České televize, jak jsem pochopil, je na to připravená, ale sdělili nám a sdělili mi, že naopak v minulosti zde byly připomínky, že ty výroční zprávy, když mají 150 - 200 stránek, tak je nikdo nečte. Takže já jsem tam navrhl to, jestli by nemohly být dva druhy výročních zpráv, tedy nějaké manažerské shrnutí na 50 stránek včetně všech grafů, kde se dozvíme ty základní věci, investice, náklady výroby na jednoho zaměstnance, náklady na hodinu výroby apod., srovnání v čase. Pro většinu poslanců a pak pro zpravodaje příp. volební výbor příp. pro zájemce mít nějaký hlubší rozpad, který by šel do větších detailů, abychom byli schopni odpovědět na některé věci, otazníky, které tady zazněly, nebo na které mě se třeba ptají občané v mailech. Tolik tedy oficiální zpráva zpravodaje k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2017.


Já si ještě dovolím jeden takový osobní přípodotek. Za prvé bych chtěl poděkovat kolegyni Barboře Kořanové, která zpravodajování za rok 2016 vzala za mě, protože jsem tady minulý čtvrtek nebyl a byl jsem řádně omluven. Zároveň mi to umožnilo to, že jsem nebyl tady přítomen té debatě, takže jsem se jí neúčastnil, pozoroval jsem ji zvenku, takže si troufám říct, že můj pohled je takový nestrannější, méně zaujatý. Já bych tady chtěl říct za sebe, že debata o hospodaření České televize příp. nějaká kritika, když někdo na něco upozorní, tak za mě neznamená útok na nezávislost České televize. To je prostě podle mě legitimní debata, protože v opačném případě to znamená - a já to odmítám a odmítám to i v komunální politice, když mi tam přijde nějaký materiál, že mám formálně pro něj hlasovat, protože o tom rozhodla odborná komise, tak stejně to udělat i tady. To znamená, buď skutečně budeme ty zprávy probírat a důkladně, já jsem na to připraven teď u zprávy o hospodaření za rok 2018. My se tady furt bavíme o nějaké minulosti, kterou tady před sebou valíme, ale to důkladné projednání s sebou samozřejmě může nést i nějakou kritiku. A ta kritika prostě za mě není útok na nezávislost České televize, ale je to prostě debata. A nebo to vůbec do Parlamentu nepatří, tak ať to pak řeší někdo jiný. Já prostě v principu odmítám potom nést zodpovědnost za něco, kde člověk potom váží slovíčka, aby se náhodou někoho nedotkl a aby něco nebylo vnímáno nějak jinak.


Já jsem - a jsem rád, že to tady řekl Zbyněk Stanjura, který je z opozice - to skutečně poctivě připravil. Věnoval jsem tomu dost času, s kolegy jsme se na výboru ptali zástupců Rady České televize a otázky, které tam padaly, rozhodně nebyly nějaké podpásové nebo nějaké provokativní, koneckonců jednání volebního výboru je veřejné. Jinými slovy to, co platí opačně, politici jsou kontrolováni sdělovacími prostředky, kdo kontroluje, tak občas taky kritizuje, tak tady my schvalujeme tyto zprávy, Rada České televize má kontrolovat činnost České televize a já bych si přál, aby tak činila. A podle mě schvalování těch zpráv není automatismus, ale je potřeba se opravdu dívat do těch vnitřností a debatovat o tom. Takže i ta debata rozsáhlá teď asi už nebude, protože se odehrála v roce 2016. Tak za mě osobně není obstrukce, ale je to prostě debata o něčem, co by tady nemělo jen tak proplout."