logo Facebook
i slova jsou činy

Barbora Kořanová: Volební výbor doporučil Poslanecké sněmovně výroční zprávu za rok 2016 schválit

19. října 2019 13:00 / autor: Monitor

Ve čtvrtek 17. října diskutovali poslanci o výročních zprávách České televize. Ve vypjaté atmosféře se za řečnický pultík postavila zhruba třicítka politiků. Některé příspěvky přinášíme v plném znění. Členka volebního výboru a zpravodajka jedné ze zpráv Barbora Kořanová (ANO): "Výroční zpráva o hospodaření podává souhrnný přehled o hospodaření České televize v roce 2016. Zpráva je členěna do deseti kapitol a pěti příloh. Součástí výroční zprávy je také účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora Ernst and Young, která vydala výrok: bez výhrad.


Po úvodním slovu generálního ředitele a po základních údajích o hospodaření České televize je nově předsunuta část úvod, kde se píše mimo jiné i o mýtech a faktech hospodaření České televize. Je to zřejmě reakce na otázky týkající se několika témat, která rezonují veřejným a mediálním světem, zejména téma fondu televizních poplatků. Zpráva auditora zmiňuje, že účetní legislativa neřeší způsob čerpání fondu do výkazu zisku a ztráty a řídí se interní směrnicí.


Příjmy České televize byly v roce 2016 6,26 miliardy korun bez příjmů z prodeje budov v Brně. Česká televize hospodařila s nižšími náklady, a to o 101 milionů korun. V kapitole významné ukazatele hospodaření České televize jsme nenašli, nebo kolega Nacher nenašel graf nákladů na výrobu a vysílání z globálního hlediska, ani graf cash-flow, které jsou součástí výroční zprávy za rok 2015.


Ve výroční zprávě za rok 2016 najdeme náklady přepočtené na jednu hodinu výroby. Ty byly za rok 2016 379 tisíc korun, tedy více než v letech 2015 a 2014, ale o 5,5 % méně, než v roce 2012. Výnosy z obchodní činnosti byly 708 milionů, tedy výrazně více než v letech předchozích. 2016 to bylo 620.


Kapitoly tři až sedm obsahují zhodnocení hospodářských výsledků. Stav finančního majetku ke konci roku 2016 byl 2,341 miliardy. Náklady a výnosy byly ve skutečnosti o cca 1 % nižší, než byl původně navržený rozpočet, a činil šest miliard osm set třicet sedm set osmdesát devět korun. Výnosy - zajímavý je graf tržeb za vlastní výkony. Skokem stouply tržby ze sponzoringu na 358 milionů, po poklesu se pomalu zvyšují tržby z prodeje práv 232 milionů, a především po pěti letech se výrazně zvýšily tržby za reklamu 117 milionů, což je nejvíce od roku 2012. Co se týče nákladů, za zmínku stojí meziroční růst nákladů položka nakoupená televizní práva, a to o 32 %. Je to z důvodu letních olympijských her a mistrovství Evropy ve fotbale. Meziročně došlo k poklesu položky honoráře, a to o 4 %, a naopak k růstu položky opravy, a to o 17 %.


Kapitola čtyři - nejsou číselně označeny podkapitoly výroba a vysílání. V této části výroční zprávy stojí za zmínku meziroční porovnání odvysílaných pořadů. Meziročně došlo sice k růstu odvysílaných hodin 44 142 hodin pořadů, ale u premiér je tomu naopak, 17 193 hodin. V zásadě všechny typy pořadů zaznamenaly nárůst, kromě dokumentárních pořadů. Co se týče počtu zaměstnanců, počet je stanoven na 2 913, jde o mírný nárůst, ale celkový počet zaměstnanců je nižší než v roce 2013. Průměrná mzda činila 38 669 korun.


Co se týče televizních poplatků, meziroční snížení evidovaných přijímačů o 14 tisíc, přitom příjem z poplatků byl o 70 milionů vyšší, a to poprvé po šesti letech. Fond televizních poplatků tvorba je 5 697 730, čerpání 5 835 725. Výrok auditora byl vydán - bez výhrad.


Co se týče interního auditu, proběhlo 12 auditů, a to 3 mimořádné, 81 nápravných opatření, to poznáme ve zprávě v roce 2017. Ve výroční zprávě pro rok 2015 je podrobnější rozpis auditů realizovaných útvarem interního auditu.


Výhled na období 2017 až 2021. Česká televize bude schopna financovat svoji činnost bez navýšení televizních poplatků, pokud nedojde k negativním změnám v oblasti legislativy a makroekonomických veličin.


Závěrem tedy opakuji, že hospodaření České televize za rok 2016 bylo potvrzeno nezávislým auditorem, který vydal zprávu - bez výhrad.


Co se týče usnesení volebního výboru, volební výbor toto projednal na své 5. schůzi dne 27. března 2018 a doporučil Poslanecké sněmovně výroční zprávu za rok 2016 schválit."